Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt

Vi er alle påvirket på daglig basis af drikkevandets kvalitet. Det er derfor bekymrende at der er flere og flere grundvandsboringer i Danmark, der bliver nødt til at lukke grundet forurening.

Nyskovfondens skovrejsningsprojekter virker som et naturligt filter og sørger for at holde på nitrat og andre forurenende stoffer, så det kun er det rene vand der siver ned i vores dyrebare grundvand. Vi tillægger projekter omkring vandboringer ekstra værdi.