Ansøgningsfrist 1. September 2024

Før du søger

Her kan du læse om ansøgningsprocessen og se, om du kan komme i betragtning til Nyskovfondens støtte.

For at ansøge om støtte til skovrejsning hos Nyskovfonden skal du i ansøgningen vedhæfte en udfyldt forhåndsgodkendelse, som udarbejdes af vores leverandører. Tag kontakt til Nyskovfondens sekretariat på mail info@nyskovfonden.dk for at få udpeget en leverandør.
Du skal selv dække udgifterne til forhåndsgodkendelsen, som har en fast pris på 2500 kr. inkl. moms. Forhåndsgodkendelsen går forud for selve ansøgningen.
Hvis skovrejsningsprojektet godkendes af bestyrelsen, finansierer Nyskovfonden skovrejsning, samt pasning af skoven de første tre år. Som lodsejer betaler du for jordbearbejdning og opsætning af hegn.

For at komme i betragtning til støtten, skal følgende krav opfyldes

  • Jordstykket skal gøres fredskovspligtigt
  • Jordstykket skal være min. 1 hektar og min 20 meter bredt
  • Skoven skal bestå af min. 70% højstammede træer
  • Jordstykket må ikke være udpeget som uønsket skovrejsningsområde jf. bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§8-9
  • Der skal være udarbejdet en forhåndsgodkendelse af en udpeget leverandør
Vær opmærksom på at Nyskovfondens midler tildeles private lodsejere. Skovrejsningsprojekter, som modtager støtte fra Nyskovfonden, skal som udgangspunkt kunne etableres i først kommende plantningssæson. Støtten fra Nyskovfonden kan umiddelbart ikke kombineres med anden støtte til skovrejsning.

Når du har fået din forhåndsgodkendelse, kan du gå direkte til ansøgningsportalen.
Ansøg inden 1. september 2024.

Ansøg

Download eksempel på forhåndsgodkendelse her

Processen

Processen

Du får ideen til dit skovprojekt.

Du kontakter vores sekretariat, og får udpeget en leverandør som udarbejder en forhånds­godkendelse.

Leverandøren udfærdiger forhånds­godkendelsen, det tager 5-7 hverdage.

Du sender en ansøgning på Nyskovfonden.dk og vedhæfter din forhånds­godkendelse.

Nu skal bestyrelsen beslutte om dit skovprojekt kan få en bevilling, det tager ca. 3 måneder.

Du får en bevilling eller et afslag på mail.

Hvis dit skovprojekt er godkendt til en bevilling, bliver du kontaktet af den leverandør, som har vundet udbuddet og jeres samarbejde om skovrejsningen begynder.

Efter skoven er plantet, står leverandøren for plejen i 3 år.

Nu er skoven din og du står selv for plejen.

Udvælgelse af projekter

I Nyskovfonden prioriterer vi skovtyper med størst potentiale for CO₂-binding. Det vil sige træarter med god evne til at optage CO₂, men også træarter velegnede til byggemateriale, så den optagede CO₂ forbliver bundet i produkter. Du skal som lodsejer angive om du har ønsker til skovtype. Leverandøren vil senere vurdere jorden ud fra forskellige kriterier og give forslag til egnede skovtyper med maksimal CO₂-binding.
Det er vigtigt for Nyskovfonden at skovrejsningsprojekter igangsættes i hele landet og derfor er geografisk spredning også af høj prioritet i udvælgelsesprocessen.

Beskatning ved tilsagn

Nyskovfonden er indberetningspligtig til SKAT af uddeling af fondsmidler. Hvis du får tilsagn til etablering af skovrejsningen er du skattepligtig af uddelingen, svarende til det beløb Nyskovfonden betaler leverandøren for skovrejsningsprojektet. Du vil derfor blive bedt om at oplyse dit CVR- eller CPR-nummer til brug for indberetningen.
Du bliver beskattet af 75% af beløbet det skatteår, hvor skoven rejses. Her faktureres Nyskovfonden nemlig for selve skovrejsningen af leverandøren. De resterende 25% fakturerer leverandøren, når plejen afsluttes efter tre år. Du vil derfor først blive beskattet af det resterende beløb her.

I og med der er tale omkring en ”gave” (skovrejsningen bliver finansieret af Nyskovfonden og givet til lodsejeren), så kan du som lodsejer afskrive på beløbet fuldstændig som normalt.

For nærmere rådgivning herom henvises til din egen skattemæssige rådgiver.

Er det relevant for dig at søge Nyskovfonden?

Er du i tvivl om dit projekt falder inden for rammerne af Nyskovfondens formål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Kan man som lodsejer modtage støtte til træer, men selv plante og pleje dem?
Nej, for at sikre skovens overlevelse, er det de udvalgte leverandører som står for tilplantning og pleje. Vi kan ikke lave individuelle aftaler med lodsejere om hvordan plantning og pleje skal forgå.

Kan man søge støtte hos Nyskovfonden til et skovrejsningsprojekt, som først skal påbegyndes flere år ude i fremtiden?
Nej, Skovrejsningsprojekter, som modtager støtte fra Nyskovfonden, skal som udgangspunkt kunne etableres i først kommende plantningssæson.

Kan man søge støtte til læhegn eller buskbeplantning hos Nyskovfonden?
Hos Nyskovfonden kan man søge om skov til et areal på min. 1 ha og som min. er 20 m. bredt. Vær opmærksom på at min. 70% af arealet skal bestå af højstammede træer.

Kan man søge støtte hos Nyskovfonden, hvis man også har søgt støtte til privat skovrejsning hos det offentlige?
Nej, støtten fra Nyskovfonden kan ikke kombineres med anden støtte til skovrejsning

Hvordan foregår renhold af skoven?
De første tre år forestår den udpegede leverandør renhold af skoven, således at vi sikrer, at den kommer godt på vej. Renhold udføres mekanisk, altså uden brug af sprøjtemidler. I forbindelse med jordbearbejdning før plantning tillader vi brug af sprøjtemidler, hvis det er nødvendigt for at nå et acceptabelt ukrudtstryk.