Interview med Martin von Horsten- Bestyrelsesmedlem i Nyskovfonden & Vicedirektør i Nykredit Realkredit A/S

Hvad er Nyskovfonden?

Som navnet siger, er det en fond, der skal medvirke til at der rejses ny skov i Danmark. Fonden er stiftet af Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit.

 

Hvordan har I fået ideen til Nyskovfonden?

I arbejdet med at gøre Nykredit grønnere stødte vi i flere omgange på at diverse CO₂-kompenseringsordninger var administrativt tunge og besværlige. Derfor opstod ideen med at plante noget skov, der kunne modsvare det klimaftryk, Nykredit, Østifterne og Forenet Kredit afsætter efter vi har gjort os umage med at reducere aftrykket. 

Da vi så gravede lidt ned i dette, fandt vi ud af, at den danske skovlov er så klogt indrettet, at det er muligt at tinglyse skov, således at skoven ikke må fældes i 100 år. Dermed opstod ideen til i stedet for at købe jord og selv at eje en skov, at vi kunne få langt mere skov ved at lave en fond, der betaler for at plante skov på andres jord. Dette også i erkendelse af at andre er dygtigere end stifterne til at drive skov

 

Hvorfor er det en god idé med mere skov i Danmark?

Der er meget bred forskningsmæssig enighed om, at den globale klimaudfordring skal løses både ved at reducere CO₂-udledningen og ved at optage noget af den CO₂, der allerede er udledt. Træer vokser ved at binde CO₂ og er derfor en slags ”superhelte” i arbejdet med at løse verdens klimaudfordring. 

Da Forenet Kredit, Nykredit og Østifterne har støvlerne solidt plantet i den danske muld, og da Danmark er et udmærket land at plante skov i, var det naturligt at konstruere fonden, så den er målrettet plantning af skov i Danmark.

Hvorfor er sagen vigtig for dig?

I Nykredit har jeg som chef for vores afdeling for Procurement & Facility Management et overordnet ansvar for virksomhedens egen miljø- og klimaindsats. Jeg er stolt af, at Nykredit står for handling på ”det grønne” område. Vi har allerede leveret meget imponerende resultater i reduktion af eget CO₂-aftryk og anden miljøbelastning. Det er en stor glæde at være i en virksomhed, der har styrken til at gå forrest i denne vigtige sag.

 Samtidig har jeg set, at eksempelvis mindre virksomheder, foreninger og privatpersoner meget let ”farer vild” i den grønne dagsorden. Der håber jeg, at Nyskovfonden kan spille en rolle. Helt konkret ved at være en enkel og forståelig mekanisme, der kan veksle penge (donationer til fonden) til bundet CO₂ (i form af skov).

 

Hvorfor skal jeg som lodsejer, søge Nyskovfonden?

Der er mange konkrete beviser på, at danske jordejere gerne vil bidrage til den grønne omstilling; men etablering af skov koster forholdsvis mange penge og er en investering på den lange bane. Nyskovfonden bidrager med penge til etablering af skoven og er administrativt enkel at ansøge.

 

Hvad er vigtigt for jer, når I skal vælge hvordan midlerne skal fordeles?

Nyskovfonden tager afsæt i en enkel målsætning: Binding af CO₂ via skovrejsning. 

Der er mange andre sekundære og mulige grunde til at rejse skov såsom rekreative formål, biodiversitet, udvikling af turisme mv.; men Nyskovfonden vil for at fastholde enkelheden fastholde CO₂-binding som det absolut tungest vejende kriterium for tildeling af midler.

Andre hensyn end CO₂-binding kan besluttes af fondens bestyrelse og knyttes til den årlige proces med vurdering af projekter ved at der knyttes point til projekterne. 

I forbindelse med offentliggørelse af, at fonden er åben for ansøgninger kan det eksempelvis meldes ud, at der udover binding af CO₂ i vurderingen af den enkelte ansøgning gives point for eksempelvis beskyttelse af kildepladser for drikkevand, særlige hensyn til biodiversitet (eksempelvis at et stykke Nyskov forbinder to eksisterende skoveområder) eller skovens rekreative muligheder.

 

Hvor meget skov vil I rejse og hvornår kan man se det færdige resultat?

Nyskovfondens stiftere har selv skudt cirka 11,5 mio. ind i donationer. De penge vil vi plante skov for i foråret 2021. De følgende tre år, står Nyskovfonden for pleje af den nyanlagte skov, og derefter er den levedygtig. Der går i sagens natur endnu nogle år, før skoven rigtig ligner en skov; men CO₂-optaget tager for alvor fart allerede efter de første leveår.

Baseret på de erfaringer, vi får det første år, tager vi stilling til, om fonden skal åbnes for donationer fra andre end stifterne. Det er min forhåbning, at modellen viser sig levedygtig, således at ”grønne penge” via Nyskovfonden kan blive til ”grønne skove”.